Kirkon viestintäohjelma

Seurakunnan viestintää ohjaa kirkon viestintäohjelma, joka ulottuu vuoteen 2020.
Siihen on tiivistetysti koottu viestinnän keskeiset periaatteet ja toimintaohjeet.

Viestintäohjelma perustuu päivitettyyn kirkon strategiaan Kohtaamisen kirkko - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020. Siinä todetaan yksiselitteisesti, että kirkon työntekijät ovat kaikki osaltaan viestijöitä. Viestintäohjelmasta saavat tukea myös seurakunnan luottamushenkilöt.

Viestinnän kivijalka on kirkon perussanomassa

 • Viestintä on totuudellista.
 • Puhumme rohkeasti Jumalasta.
 • Uskomme ja elämme niin kuin opetamme.
 • Pidämme kirkon toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä.
 • Olemme kaikki viestijöitä, valmiita vuorovaikutukseen. Vastaamme kun meitä puhutellaan ja osallistumme aktiivisesti keskusteluun.
 • Viestintä muuttuu jatkuvasti, otamme muutoksen aloitteellisesti huomioon.

Viestintämme on vuorovaikutteista

 • Hyödynnämme viestimien tarjoamia mahdollisuuksia kohdatessamme jäseniämme.
 • Toimimme yhdessä verkkoyhteisöjen ja verkon aktiivikäyttäjien kanssa.
 • Muistamme kansankielisyyden - käytämme viestinnässämme ymmärrettävää ja tilanteeseen sopivaa kieltä.
 • Rohkaisemme kirkon jäseniä henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ja palautteen antamiseen sekä toinen toistemme kunnioittamiseen erilaisista näkemyksistämme huolimatta.
 • Teemme yhteistyötä yli seurakunta- ja hallintorajojen. Jaamme osaamistamme ja työmme tuloksia.
 • Osallistamme seurakunnan jäsenet ja työntekijät verkon avulla toiminnan ideointiin, toteutukseen ja vuorovaikutukseen.

Tuemme hengellistä elämää myös median välityksellä

 • Tarjoamme median välityksellä hyvin toteutettuja jumalanpalveluksia ja hartauksia.
 • Pidämme mediassa esillä kirkollisia toimituksia ja monenlaisia tapoja toteuttaa niitä.
 • Tarjoamme myös verkossa mahdollisuuksia kokemukselliseen uskon harjoittamiseen.

Osallistumme aktiivisesti mediassa käytävään keskusteluun

 • Olemme läsnä sosiaalisessa mediassa, rohkeasti kristittyinä niin kirkon edustajina kuin yksityishenkilöinäkin.
 • Pidämme yhteyttä tiedotusvälineisiin, esittelemme kirkon toimintaa ja työntekijöitä, sekä tuomme julkiseen keskusteluun tärkeitä aiheita.
 • Kerromme kirkosta ja sen työstä ajankohtaisesti, monipuolisesti sekä mielenkiintoisesti.
 • Tiedotamme myös valmisteilla olevista asioista.
 • Tuomme esiin kirkon kulttuurisen merkityksen ja sen vuosisataisen hengellisen perinnön.
 • Puhumme rohkeasti Jumalasta ja kirkon sanomasta tässä ajassa.

Toimimme sosiaalisessa mediassa

 • Seurakuntamme, työntekijämme ja työmuotomme ovat siellä missä ihmisetkin - sosiaalisessa mediassa. Olemme esimerkillisiä viestijöitä, kunnioitamme keskustelukumppaneitamme kaikissa keskusteluissa, joihin sosiaalisessa mediassa osallistumme. Pidättäydymme pahansuopuudesta, ilkeydestä ja huhujen edistämisestä.
 • Olemme lojaaleja työnantajaamme kohtaan.
 • Osallistumme verkkoyhteisöjen toimintaan ja niiden luomiseen. Olemme uteliaita ja kokeilunhaluisia ja otamme käyttöön aktiivisesti myös uusia viestinnän välineitä.
 • Tarjoamme verkossa palvelujamme. Välitämme kirkon sanomaa elämän ongelmissa kamppaileville.
 • Tarjoamme työntekijöillemme sosiaalisen median käyttöön tarvittavat välineet, työajan, koulutuksen ja valtuutuksen.
 • Rohkaisemme kirkon jäseniä toimimaan myös verkossa kristittyinä.
 • Verkkotyö on arkista kohtaamista ja tavallinen osa seurakunnan työtä. Työntekijöiden monipuolista osaamista tarvitaan kohtaamisissa myös verkossa.

Kehitämme sisäistä viestintäämme

 • Perehdytämme työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset kirkon tavoitteisiin.
 • Kerromme kirkon työpaikoilla työhön liittyvistä asioista nopeasti ja tasapuolisesti.
 • Rakennamme välineitä, joiden avulla kirkon työntekijät voivat pitää yhteyttä ja jakaa tietoa.
 • Kehitämme työyhteisöjen toiminta-ajatusta, pelisääntöjä ja toimintakulttuuria järjestelmällisesti.

Koulutamme keskeisiä toimijoita viestinnän taidoissa

 • Pidämme huolen siitä, että kaikilla kirkon työntekijöillä on ymmärrys jokaiseen tehtävään liittyvästä viestinnällisestä roolista ja siihen tarvittava riittävä osaaminen, rohkeus ja valtuutus.
 • Liitämme viestinnän osaksi kirkon henkilöstökoulutusta – erityisesti johtotehtävissä toimivien koulutusta.
 • Tarjoamme luottamushenkilöille viestintäkoulutusta kerran valtuustokaudessa.
 • Huolehdimme kriisiviestintävalmiudesta jatkuvalla koulutuksella.
 • Koulutamme työntekijöitämme tehtävien edellyttämissä vuorovaikutustaidoissa.
 • Koulutamme mediaan jumalanpalveluksia ja hartauksia toimittavia ymmärtämään viestintävälineen vaatimukset.
 • Kartoitamme kirkon ja median työntekijöiden koulutustarpeita viestinnästä ja kirkosta ja vastaamme näihin tarpeisiin.
 • Hyödynnämme rohkeasti seurakuntalaisten vahvuuksia ja halukkuutta viestiä seurakunnan tai kirkon toiminnasta.

  Lataa tästä pdf-muodossa: Kirkon viestintäohjelma (pdf)